Telefoon: 0317-617.490

Organisatie

Stichting

De Aikido Stichting Arnhem (ASA) 'Jiki Shin Kan' is op 28 September 1995 opgericht.

Hoofdinstructeur is Piet Lagerwaard Shihan (6e dan). De naam 'Jiki Shin Kan' betekent 'oprecht hart' en is in 1991 aan de dojo´s van Piet gegeven door Minoru Kanetsuka Sensei, Piet's voormalige leraar in het Aikido. Andere leraren van de ASA zijn: Cathrien de Pater (4e dan), Houwke Ong (3e dan), en Breun Gaasbeek (2e dan).

Piet is leraar niveau 4. Cathrien en Houwke zijn leraar aikido niveau 3. Deze opleidingen wordt georganiseerd door Aikido Nederland en worden erkend door het NOC-NSF. Breun is voormalig karate-leraar.

Soms worden gastleraren in de lessen uitgenodigd, van andere AFN-dojo's of zelfs van aanverwante takken van sport zoals tai chi, kickboksen of yoga.

Er zijn ook zgn. 'satelliet-dojo's' in Nijmegen (aan het Universitair Sport Centrum van de Radboud Universiteit) en Ede (Sportschool Venendaal). Leerlingen van deze dojo's worden bij hun eigen organisatie geadministreerd, maar vallen in technische zin onder de ASA. De ASA registreert hun examens en meldt hen aan bij de AFN. Zij kunnen ook meedoen met stages, zomerscholen en andere evenementen.

De ASA heeft een missie en visie opgesteld en onderschrijft de Erecode van de Vechtsport. Zij houdt alle aangeslotenen daaraan.

Label Veilig & Verantwoord Vechtsporten

Om deze en andere redenen is aan de ASA het Label Veilig & Verantwoord Vechtsporten van het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij toegekend.

Het Label Veilig & Verantwoord Vechtsporten is een kwalitatief onderscheidend keurmerk voor vechtsportclubs die de maatschappelijke en pedagogische waarde van vechtsport ondersteunen om zo de kwaliteit van het aanbod te verhogen en de veiligheid van sporters te waarborgen.

Bestuur

De Aikido Stichting Arnhem 'Jiki Shin Kan' staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 41052910.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Piet Lagerwaard - voorzitter
Cathrien de Pater - secretaris
Titus Meijer - penningmeester
Bianca Nikkels - algemeen bestuurslid, pr en communicatie
Breun Gaasbeek - algemeen bestuurslid
Houwke Ong - algemeen bestuurslid

Bestuurlijke vragen en vragen over lidmaatschap en contributie kunt u altijd mailen aan de en/of de . U wordt verzocht hierover niet de (andere) leraren aan te spreken, en zeker niet op de mat!

Landelijk

De Stichting is aangesloten bij de Aikido Federatie Nederland (AFN). Deze federatie is erkend door de World Aikikai Organisation (Hombu Dojo) in Japan. Ze laat zich inspireren door Terry Ezra Shihan (7e dan) uit Birkenhead (bij Liverpool) in Engeland. Hoofdinstructeurs van de AFN zijn Piet Lagerwaard en John Goverts. De AFN organiseert regelmatig weekendstages en eenmaal per jaar een zomerschool met Terry Ezra. Verder is de AFN verbonden aan de koepelorganisatie Aikido bond Nederland (AbN), die op 18 april 2009 is opgericht en in november 2009 is toegetreden tot het NOC*NSF. Aikido Nederland was gastorganisatie van de kleinzoon van O'Sensei, Moriteru Ueshiba (Doshu), die ons land ter gelegenheid van de oprichting bezocht. Aikido Nederland organiseert regelmatig landelijke stages waaraan ook ASA-leden kunnen deelnemen. Verder verzorgt AbN een rijkserkende lerarenopleiding (ook voor de leraren van de ASA),  een ongevallen- en aanspakelijkheidsverzekering, en de vertegenwoordiging van Nederland in internationale organisaties, met name de International Aikido Federation (IAF), gezeteld in Japan.

Huisregels

Overal waar de ASA een training, demonstratie of ander evenement verzorgt, gelden de huisregels van de ASA.

Algemeen

Iedereen doet wat Sensei zegt. Dit geldt ook in de kleedkamers en ook voor ouders en toeschouwers. Als Sensei er (nog) niet is, hebben de aanwezige bestuursleden de leiding, of anders de verstgevorderde leerling.

Personen die zich niet aan de regels houden of op andere manier de les verstoren, kan de toegang worden geweigerd.

Gebruik of zichtbare uitingen van van stimulerende middelen (roken, alcohol, drugs) in de dojo of bijbehorende ruimten is verboden! Wie zich hier niet aan houdt, wordt geschorst als lid.

Iedereen behandelt elkaar met respect.

Doet zich desondanks een geval van ongewenste bejegening voor, dan zoek je eerst overleg met Sensei of bestuur. Als dit niet tot oplossing leidt, kan je je wenden tot de vertrouwenspersoon die op de ledenpagina staat vermeld.

Voor en na de training

Natuurlijk zorg je voor schone, nette kleren, geknipte nagels, geen sieraden, piercings afgeplakt, haar weggebonden, schone handen en voeten.

Bij ziekte, blessures (ook buiten de les opgedaan) of andere gezondheidsrisico’s ben je verplicht dit vooraf te melden aan Sensei. Sensei beslist of je wel of niet de mat op kunt, of eventueel aangepast kan trainen.

Iedereen helpt vooraf met matten leggen en opruimen na afloop. Matten zijn kwetsbaar, dus niet buigen of slepen! Volg de aanwijzingen van Sensei en ervaren leerlingen.

Draag altijd zaalslippers in de ruimten buiten de mat!

Laat de kleedkamers na afloop netjes achter.

Tijdens de training

Let altijd op elkaars veiligheid!

Het maken van foto’s of video’s door wie dan ook zonder voorafgaande toestemming van Sensei is verboden.

Toeschouwers verstoren de les niet, praten niet met de leerlingen en leiden hen niet af. Vooral in de kinderles geldt: op de mat geeft Sensei les, niet de ouders!

Ga niet zomaar de mat af. Als het echt moet, vraag dan toestemming aan Sensei. Als je terugkomt, of te laat op de les komt, blijf dan bij de deur staan met je hand opgestoken tot je toestemming krijgt om de mat op te gaan.

Loop niet zelf te corrigeren tijdens de training. Praat zo min mogelijk. Volg de dojo-etikette die in de informatieboekjes staat beschreven.

Oefenwapens behandel je met respect. Wapens moeten heel zijn, zonder splinters. Je vervoert ze in een gesloten foedraal.

Ongevallen zijn zeldzaam, maar als er iets gebeurt: waarschuw Sensei of een senior die in de buurt is en volg zijn/haar aanwijzingen op.

Vertrouwenspersonen

Er zijn twee vertrouwenspersonen in functie bij de ASA. Zij trainen of
hebben getrained bij de ASA, maar zijn onafhankelijk van het bestuur.
Leerlingen of ouders van jeugd-leerlingen die voor klachten over de les niet
terecht kunnen bij docenten of bestuursleden, kunnen zich tot hen wenden.

Missie en visie

Onderstaand is onze missie en visie.

Missie

De Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan (ASA) wil met de principes van aikido een betekenisvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van individuen en organisaties. Voor individuen betekent dit lichamelijke en geestelijke groei, voor organisaties meer onderling respect en een betere samenwerking.

Visie

Aikido is een Japanse krijgskunst waarin de focus ligt op effectieve zelfverdediging. Het handelen is er steeds op gericht bij gewelddadige confrontaties schade te vermijden of tot een minimum te beperken. Bovendien wordt de fysieke confrontatie benut om een harmonieuze balans tussen het individu en de omringende wereld te vinden. Aikido is een non-competitieve, de-escalerende vorm van krijgskunst, gebaseerd op de principes van harmonie en kracht door ontspanning. Harmonie brengt je in verbinding met jezelf en je omgeving.

Kracht door ontspanning maakt aikido effectief voor jong en oud, man en vrouw. Met behulp van aikido-principes wil de Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan vanuit maatschappelijke betrokkenheid activiteiten ontplooien die een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving en het individu. Daarnaast wil de ASA zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met deze krijgskunst en deze laten ervaren. Deze activiteiten variëren van het zich bekwamen in souplesse, valtechnieken en weerbaarheid, tot het geven van trainingen op elk niveau.

Privacyverklaring

Het privacybeleid van de ASA is vernieuwd en aangepast aan de eisten van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring

1.     De Aikido Stichting Arnhem “Jiki Shin Kan”

U leest op dit moment de privacyverklaring van de Aikido Stichting Arnhem “Jiki Shin Kan” (ASA). De ASA is een sportorganisatie die zich richt op training in de Japanse krijgskunst aikido. Hiervoor organiseert zij lesprogramma’s, cursussen en andere evenementen voor volwassenen, jeugd en een speciaal programma voor ouderen.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door de ASA verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Heeft u vragen omtrent het gebruik van uw gegevens door de ASA, neem dan gerust contact op!  

l | 0317-617490  | KvK-nr. 41052910

De ASA is een stichting zonder winstoogmerk, bestuurd door vrijwilligers onder leiding van de hoofdinstructeur, Piet Lagerwaard.

2.     Doel gegevens

De ASA verzamelt persoonsgegevens voor een aantal doelen. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1. Administratie leerlingen (Arnhem)

Voor de administratie van lidmaatschappen, trainingen en informatie daarover hebben we een aantal gegevens nodig van u of van uw kind(eren). Hiervoor vult u online een formulier in met: naam, e-mailadres, geboortedatum, en adres. Deze gegevens zijn verplicht voor de landelijke verzekering. Verder vragen we de noodzakelijke gegevens voor de incassobetaling van de lesgelden. Daarnaast (niet verplicht, wel handig) vragen we uw (mobiele) telefoonnummer zodat we u snel kunnen bellen als er wijzigingen of vragen zijn. Deze gegevens worden vastgelegd in het landelijke ledenadministratiesysteem Ailedis (zie 4.1).  Verder zijn er een aantal vragen over het soort lidmaatschap: jeugd- of volwassenlid, en of u gewoon lid wilt worden of (bij volwassenen) jaarlid. In dat geval krijg u een gratis pak en moeten we de maat weten. Om voor korting in aanmerking te komen, vragen we een kopie van uw Gelrepas of studentenkaart. Verder kan u optioneel uw beroep of opleiding aangeven, en of u al eerder aikido of andere krijgskunsten hebt beoefend. Als u (fysieke) klachten hebt waamee een docent rekening moet houden, verzoeken we u dit voor de les zelf aan de docent te melden. Als u ons hierover wilt mailen, moet u ons toestemming geven de informatie met de betreffende docent te delen. Medische gegevens registreren we niet!

2.2. Administratie leerlingen (satelliedojo’s)

Voor satellietdojo’s (Nijmegen en Ede) schrijft u zich in bij de sportinstelling waar u traint. Alleen voor de landelijke bondsbijdrage en het versturen van informatie over trainingen en evenementen, hebben we enkele gegevens van u nodig, en wel: naam, e-mailadres, geboortedatum, adresgegevens, bank en rekeningnummer. Niet verplicht, wel handig zijn uw telefoon- c.q. mobiele nummer. Daarnaast kan u informatie aan ons kwijt die we niet opslaan, zoals beroep, opleiding en info over uw aikido- en overig krijgskunstverleden. Voor medische informatie, zie onder 2.1.

2.2. Aanmelding voor introductiecursus

We bieden regelmatig korte introductiecursussen aan. Daarbij vragen wij u om u in te schrijven via de website. De gegevens met een sterretje (naam, adres, geboortedatum, e-mail en telefoonnummer) zijn noodzakelijk voor een goede lesindeling en zijn ook vereist voor de landelijke verzekering. We gebruiken ze zonodig ook om contact op te nemen die noodzakelijk zijn voor de training, bijvoorbeeld bij wijzigingen van lestijden of -plaatsen.

2.3. Minderjarigen

Minderjarigen kunnen alleen worden geregistreerd door hun ouders of voogd. Dit geldt ook voor aanmelding voor het jaarlijkse aikido-bootcamp voor de jeugd. Om dit goed uit te voeren, hebben we de volgende gegevens nodig: voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer van kind en ouders, leeftijd, en eventuele dieetwensen e/o medische gegevens die van belang zijn voor het kamp (bv. allergieën). Deze gegevens vragen we van u via het aanmeldformulier. Wij vernietigen deze gegevens direct na afloop van het kamp!

2.4. Contact opnemen

Als u contact opneemt met de ASA via de website, wordt alleen gevraagd om uw naam en e-mailadres, zodat wij op uw vragen of opmerkingen kunnen reageren.

2.5. Het versturen van nieuws per e-mail

De ASA stuurt regelmatig e-mail met nieuws over trainingen en andere aikido-evenementen naar volwassenen, (ouders van) jeugdleden of allebei. Daarvoor gebruiken we uw naam, e-mailadres en geboortedatum. Op het aanmeldingsformulier geeft u hiervoor toestemming. We gebruiken uw mailadres (en andere gegevens) nooit voor andere informatie en geven het nooit zonder uw toestemming door aan derden.

2.6. Innen van lesgelden

Bij aanmelding machtigt u de ASA voor het innen van lesgelden. Daarvoor hebben wij uw banknaam en -rekeningnummer nodig.

2.7. Het administreren van graden en registreren van leraren

De kyu- en dangraden worden geadministreerd in Ailedis. Naast de dangraden administreren we ook de registratienummers van de IAF en Hombu (Japan). ASA-leraren die via de AbN zijn opgeleid, worden ook geregistreerd. De verzekering dekt namelijk alleen gevallen waarin een geregistreerde leraar voor de klas staat.

3. Verwerking en opslag
3.1.   Ailedis

Wij (het ASA-bestuur) verwerken uw gegevens via de formulieren in het landelijke systeem Ailedis, dat wordt beheerd door de koepelorganisatie Aikido Bond Nederland (AbN). De ASA is daarbij aangesloten via de Aikido Federatie Nederland (AFN). Ailedis heeft een privacybeleid dat verwerkt is in deze privacyverklaring. Ailedis is een zgn. getrapt systeem: de ASA heeft inzage- en schrijfrechten voor alle gegevens op dojo-niveau; de lijnorganisatie, Aikido Federatie Nederland (AFN), heeft deze rechten voor alle bij haar aangesloten dojo’s, en de AbN heeft deze rechten, met enige beperkingen, voor alle aangesloten bonden. De AbN deelt een beperkte lijst met het NOC*NSF: het zgn. KISS (Kennis- en InformatieSysteem voor de Sport). Deze lijst omvat alleen postcode, geboortedatum, geslacht, en startdatum. De AFN, AbN en NOC*NSF gebruiken deze gegevens alleen voor ledenadministratie en subsidie-aanvragen bij Nederlandse gemeenten. Ailedis heeft een privacybeleid dat verwerkt is in deze privacyverklaring.

3.2.   Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door de ASA, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Als u zich uitschrijft, is de standaard bewaartijd voor uw gegevens 5 jaar. Daarna worden alle gegevens vernietigd, inclusief uw gradenhistorie en eventuele lerarenregistratie. Als u een andere opslagperiode wilt, kan u hierom vragen door een mail te sturen naar info@aikidostichtingarnhem.nl.

3.3.   Webhoster

De website en e-mail van de ASA wordt gehost bij Net Facilities Group (NFG). Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van NFG. Wij schonen deze mails regelmatig, d.w.z. 3-4 keer per jaar op.

3.4.   Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De ASA verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u hiervoor toestemming geeft, of tenzij de ASA wettelijk verplicht is om u persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

4. Beveiliging

De ASA treft passende maatregelen om u persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

De persoonsgegevens waarmee u zich aanmeldt, worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door de ASA worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Ook de computers die uw gegevens verwerken, zijn beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van de ASA privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

5. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de ASA te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de ASA op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient u bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de ASA deze verwijdering doorvoeren in Ailedis. Daarmee worden uw gegevens ook uit alle bovenliggende lijsten verwijderd (zie 4.1). Als dat betekent dat we onze diensten niet meer kunnen aanbieden, komt dat neer op u uitschrijving als leerling. Daarvoor geldt de gebruikelijke maand opzegtermijn.

Mocht u de gegevens nodig hebben die de ASA heeft opgeslagen in het geval u overstapt naar een andere dojo of organisatie, dan heb u het recht op overdracht. Hierbij dient de ASA al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

6. Overig

6.1.  Maatschappelijk belang

De ASA verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een maatschappelijk belang. Denk hierbij aan het aanbieden en promoten van aikidolessen van de ASA.  

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de lessen en andere diensten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan de ASA de betreffende dienst niet aanbieden.

6.2.  Werkingssfeer van deze Privacyverklaring

De ASA behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer de ASA dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de ASA te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb u toch nog vragen? Neem gerust contact op.

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de ASA. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De ASA raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

6.3.  Wijziging van het privacy beleid

De ASA past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De ASA raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de ASA er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

6.4.  Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

6.5. Foto's en ander beeldmateriaal

De ASA hanteert de AFN-spelregels voor gebruik en verspreiding van beeldmateriaal bij evenementen onder auspiciën van de AFN of aangesloten dojo's. Hieronder is opgenomen dat mensen die dat niet willen, niet in beeld mogen komen. Voor het overige geldt uiteraard het vigerende Nederlandse portretrecht.

7. Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de ASA wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Cathrien de Pater, secretaris

E-mail:                         

Telefoonnummer:          0317-617490